1/2 udziału w nieruchomości od Syndyka- Warszawa, Retmańska

1/2 udziału w nieruchomości od Syndyka- Warszawa, Retmańska

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. XIX GUp 233/22 syndyk masy upadłości sprzeda:

a) udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 182 i 183 z obrębu 3-14-37, o łącznym obszarze 480 m2, położonej przy ul. Retmańskiej 24 i 24a w Warszawie. Dla działki ewidencyjnej nr 182 położonej przy ul. Retmańskiej 24a w Warszawie o powierzchni 254 m2 Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW: WA6M/00471468/9.  Dla działki ewidencyjnej nr 183 położonej przy ul. Retmańskiej 24 w Warszawie o powierzchni 226 m2 Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW: WA6M/00476375/5.

b)udział w wysokości 1/50 części w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 186, dla której  Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW: WA6M/00440173/8;

c)udział w wysokości 2/390 części w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 162, dla której  Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW: WA6M/00436692/1;

d)udział w wysokości 16/840 części w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 184, dla której  Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW: WA6M/00440172/1, które to udziały stanowią działki drogowe zapewniające dojazd do nieruchomości położonej przy ul. Retmańskiej 24 i ul. Retmańskiej 24a w Warszawie.

1. Łączna cena wywoławcza: 51.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 11 marca 2024 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 13 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.