1/2 udziału w lokalu usługowym od Syndyka - Warszawa ul. Światowida

1/2 udziału w lokalu usługowym od Syndyka - Warszawa ul. Światowida 1/2 udziału w lokalu usługowym od Syndyka - Warszawa ul. Światowida 1/2 udziału w lokalu usługowym od Syndyka - Warszawa ul. Światowida 1/2 udziału w lokalu usługowym od Syndyka - Warszawa ul. Światowida 1/2 udziału w lokalu usługowym od Syndyka - Warszawa ul. Światowida 1/2 udziału w lokalu usługowym od Syndyka - Warszawa ul. Światowida 1/2 udziału w lokalu usługowym od Syndyka - Warszawa ul. Światowida 1/2 udziału w lokalu usługowym od Syndyka - Warszawa ul. Światowida 1/2 udziału w lokalu usługowym od Syndyka - Warszawa ul. Światowida 1/2 udziału w lokalu usługowym od Syndyka - Warszawa ul. Światowida

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XIX GUp 657/20 syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości ½ części w prawie własności lokalu niemieszkalnego nr 32 o powierzchni 87,00 m2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Światowida 49 w Warszawie, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 71 w obrębie 4-03-04, w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, dla którego Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00342668/7 – wraz z własnością lokalu każdoczesnemu właścicielowi przysługuje udział w wysokości 63/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00276174/3 wraz z ruchomościami za łączną cenę nie niższą niż 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2024 roku.

Wymagane wadium w wysokości 16.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 1 lutego 2024 roku o godzinie 12:00.

>>>Wideospacer

>>>Wycena ruchomości

>>>Operat szacunkowy 

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.