Nieruchomość gruntowa - Warszawa, ul. Jagiellońska

Nieruchomość gruntowa - Warszawa, ul. Jagiellońska Nieruchomość gruntowa - Warszawa, ul. Jagiellońska Nieruchomość gruntowa - Warszawa, ul. Jagiellońska Nieruchomość gruntowa - Warszawa, ul. Jagiellońska Nieruchomość gruntowa - Warszawa, ul. Jagiellońska Nieruchomość gruntowa - Warszawa, ul. Jagiellońska Nieruchomość gruntowa - Warszawa, ul. Jagiellońska Nieruchomość gruntowa - Warszawa, ul. Jagiellońska Nieruchomość gruntowa - Warszawa, ul. Jagiellońska Nieruchomość gruntowa - Warszawa, ul. Jagiellońska Nieruchomość gruntowa - Warszawa, ul. Jagiellońska

W postępowaniu upadłościowym SH GGH Management 7 sp. z o.o. sp.k w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt WA1M/GUp/6/2023 Syndyk masy upadłości sprzeda prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej numer 3/4, obręb 1809, 4-18-09, o powierzchni 1,1533 ha, położonej przy ul. Jagiellońskiej, dzielnica Praga Północ, w Warszawie dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA3M/00502886/1.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 41.275.110,00 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć złotych 00/100), to jest 33.557.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) netto, powiększone o należny podatek VAT w kwocie 7.718.110,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemnaście tysięcy sto dziesięć złotych 00/100).

Pisemne oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2024 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt WA1M/GUp/6/2023.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.200.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych 00/100).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14.

 

Warunki przetargu i aukcji

Operat szacunkowy

Opinia podatkowa

 

 

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.