Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Wola Ducka

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Wola Ducka Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Wola Ducka Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Wola Ducka Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Wola Ducka Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Wola Ducka Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Wola Ducka Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Wola Ducka Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Wola Ducka Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Wola Ducka Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Wola Ducka

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA1M/GUp/15/2023 syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,4942 ha stanowiącej działki ewidencyjne nr 467/3, 467/5 z obrębu 0023 Wola Ducka położonej w miejscowości Wola Ducka, gminie Wiązowna, powiecie otwockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA1O/00073417/4 za cenę nie niższą 174.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2024 roku.

Wymagane wadium w wysokości 18.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 12 stycznia 2024 roku o godzinie 12:00.

 

>>>Operat szacunkowy 

>>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.