Nieruchomość gruntowa - Kolonia Natalin

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/716/2023 syndyk masy upadłości sprzeda:

prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 291/3 o powierzchni 0,0075 ha, położonej w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Jastków, w miejscowości Kolonia Natalin, obręb 0012, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1I/00120284/9.

1. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 1.727,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia siedem złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 9 lipca 2024 roku.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 lipca 2024 roku o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.