Lokal usługowy - Warszawa, ul. Starodęby

Lokal usługowy - Warszawa, ul. Starodęby Lokal usługowy - Warszawa, ul. Starodęby Lokal usługowy - Warszawa, ul. Starodęby Lokal usługowy - Warszawa, ul. Starodęby Lokal usługowy - Warszawa, ul. Starodęby Lokal usługowy - Warszawa, ul. Starodęby Lokal usługowy - Warszawa, ul. Starodęby Lokal usługowy - Warszawa, ul. Starodęby Lokal usługowy - Warszawa, ul. Starodęby Lokal usługowy - Warszawa, ul. Starodęby

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA1M/GUp/14/2023, Syndyk masy upadłości sprzeda:

a) Prawo własności lokalu usługowego o powierzchni użytkowej 86,64 m2 nr 10 położonego w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Starodęby 10, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA5M/00491779/1, z którym to prawem związany jest udział w wysokości 8664/2148517 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA5M/00435887/1 za cenę nie niższą niż 539.250,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) netto,

b) Udział w wysokości 1/137 części w prawie własności nieruchomości niemieszkalnej, stanowiącej halę garażową, położonej w Warszawie przy ul. Starodęby 12, z którym to udziałem związane jest praw do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oznaczonego numerem 95 wraz z prawami związanymi, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA5M/00486085/1 za cenę nie niższą niż 22.500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100) netto,

1. Łączna cena wywoławcza: 561.750,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto.

2. Wymagane wadium w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2024 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

>>Operat szacunkowy

>>Regulamin konkursu ofert

>>Wideospacer

>>Opinia podatkowa

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.