Budynek biurowo-usługowy - Warszawa, ul. Piecyka

Budynek biurowo-usługowy - Warszawa, ul. Piecyka Budynek biurowo-usługowy - Warszawa, ul. Piecyka Budynek biurowo-usługowy - Warszawa, ul. Piecyka Budynek biurowo-usługowy - Warszawa, ul. Piecyka Budynek biurowo-usługowy - Warszawa, ul. Piecyka Budynek biurowo-usługowy - Warszawa, ul. Piecyka Budynek biurowo-usługowy - Warszawa, ul. Piecyka Budynek biurowo-usługowy - Warszawa, ul. Piecyka Budynek biurowo-usługowy - Warszawa, ul. Piecyka Budynek biurowo-usługowy - Warszawa, ul. Piecyka

W postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „NIKE” w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 91/21 syndyk masy prowadzi konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną 51/3 obręb 4-09-26 położonej przy ul. Teofila Piecyka 27 w Warszawie o powierzchni 999 m2, zabudowanej budynkiem biurowo – usługowym o powierzchni użytkowej 1.140,32 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA3M/00165695/0 za cenę nie niższą niż 2.141.269,40 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) netto,

b) ruchomości szczegółowo opisane w Załączniku nr 1, stanowiącego integralną część niniejszych warunków przetargu, za łączną cenę nie niższą niż 34.730,60 zł (słownie: trzydzieści cztery tysięcy siedemset trzydzieści złotych 60/100) netto.

Tj. łączna minimalna cena przedmiotu konkursu wynosi 2.176.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.

2. Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 7 czerwca 2024 roku na adres kancelarii syndyka.

3. Wymagane wadium w wysokości 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) płatne przelewem na rachunek bankowy.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 11 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

 

 

>>Operat szacunkowy

>>Wideospacer

>>Regulamin konkursu ofert

>>Wykaz ruchomości

>>Opinia podatkowa

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.