1/2 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Potocka

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/1558/2023 syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Potockiej 6/110, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze WA1M/00425383/7.

1. Cena wywoławcza wynosi 256.875,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 26 kwietnia 2024 roku.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.