Udziały w nieruchomości - Mistów

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/552/2023 Syndyk masy upadłości sprzeda:

  1. Udział w wysokości 3/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewid. nr 462/2, 463/4, 463/5 o łącznej pow. 3,8074 ha, położonych w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Jakubów, w miejscowości Mistów objętą księgę wieczystą o nr SI1M/00012880/4 za cenę nie niższą niż 37.988,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100),
  2. udział w wysokości 3/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 463/2 o pow. 0,1413 ha, położonej w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Jakubów, w miejscowości Mistów objętą księgę wieczystą o nr SI1M/00012880/4 za cenę nie niższą niż 928,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100),
  3. udział w wysokości 3/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewid. nr 143, 158, 337, 349 o łącznej pow. 1,0800 ha, położonych w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Jakubów, w miejscowości Mistów objętą księgę wieczystą o nr SI1M/00012880/4 za cenę nie niższą niż 5.563,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 00/100),
  4. udział w wysokości 3/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 460/4 o pow. 2,9047 ha i nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 459 o pow. 2,5100 ha, położonych w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Jakubów, w miejscowości Mistów objętą księgę wieczystą o nr SI1M/00012880/4 za cenę nie niższą niż 95.212,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 00/100).

tj. za łączną cenę nie niższą niż 139.691,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) netto.

1. Pisemne oferty należy składać do dnia 24 maja 2024 roku na adres Kancelarii Syndyka:  Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

2. Wymagane wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 28 maja 2024 roku o godz. 12:00 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Regulamin konkursu ofert 

>>>Operat szacunkowy nr 1

>>>Operat szacunkowy nr 2 

>>>Operat szacunkowy nr 3

>>>Operat szacunkowy nr 4

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.