Nieruchomości od Syndyka - Chajęty, gm. Dąbrówka

Nieruchomości od Syndyka - Chajęty, gm. Dąbrówka Nieruchomości od Syndyka - Chajęty, gm. Dąbrówka Nieruchomości od Syndyka - Chajęty, gm. Dąbrówka

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 117/21, Syndyk masy upadłości sprzeda:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 366/12 z obrębu ewidencyjnego 0001 Chajęty o powierzchni 0,2179 ha położonej w miejscowości Chajęty, gm. Dąbrówka, pow. wołomińskim, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA1W/00094810/8 za cenę nie niższą niż 65.271,51 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 51/100) netto, tj. 80.283,96 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 96/100) brutto,

b) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 366/13, 366/14, 366/15 z obrębu ewidencyjnego 0001 Chajęty o powierzchni 0,1401 ha położonej w miejscowości Chajęty, gm. Dąbrówka, pow. wołomińskim, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA1W/00094809/8 za cenę nie niższą niż 49.140,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100) netto, tj. 60.442,20 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 20/100) brutto,

c) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 366/9 z obrębu ewidencyjnego 0001 Chajęty o powierzchni 0,0550 ha położonej w miejscowości Chajęty, gm. Dąbrówka, pow. wołomińskim, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA1W/00094811/5 za cenę nie niż 11.808,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiem złotych 00/100) netto, tj. 14.523,84 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 84/100) brutto.

1. Łączna cena wywoławcza: 126.219,51 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 51/100) netto.

2. Wymagane wadium w wysokości 13.000,00 zł płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 11 maja 2023 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 maja 2023 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Operat Szacunkowy

 

>>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.