Nieruchomość od Syndyka - Antoninów

Nieruchomość od Syndyka - Antoninów Nieruchomość od Syndyka - Antoninów Nieruchomość od Syndyka - Antoninów

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 229/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 146/4 i 146/5 z obrębu 0002 Antoninów o łącznej powierzchni 1,1451 ha, położonej przy ul. Radomskiej w miejscowości Antoninów, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA1I/00004790/2 za cenę nie niższą 657.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2023 roku.

Wymagane wadium w wysokości 66.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 27 czerwca 2023 roku o godzinie 12:30.

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.