Nieruchomość niezabudowana - Warszawa, Poprawna

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XIX GUp 534/21 syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 63/11, 63/12/,63/13 o łącznej powierzchni 0,1171 ha, położonej w Warszawie, w dzielnicy Wawer, przy ul. Poprawnej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW WA6M/00385063/0 za cenę nie niższą 527.746,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 00/100).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2024 roku.

Wymagane wadium w wysokości 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 22 lipca 2024 o godzinie 12:00.

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.