Nieruchomość gruntowa od syndyka - Wola Ducka

Nieruchomość gruntowa od syndyka - Wola Ducka Nieruchomość gruntowa od syndyka - Wola Ducka Nieruchomość gruntowa od syndyka - Wola Ducka

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA1M/GUp/15/2023 syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,4942 ha stanowiącej działki ewidencyjne nr 467/3, 467/5 z obrębu 0023 Wola Ducka położonej w miejscowości Wola Ducka, gminie Wiązowna, powiecie otwockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA1O/00073417/4 za cenę nie niższą 231.750,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2023 roku.

Wymagane wadium w wysokości 24.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 3 lipca 2023 roku o godzinie 12:00.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.