Nieruchomość gruntowa od Syndyka- Wielgolas Brzeziński 1

Nieruchomość gruntowa od Syndyka- Wielgolas Brzeziński 1

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 310/21 Syndyk masy upadłości sprzeda:

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 16/17, 16/18, 16/19, z obrębu Wielgolas Brzeziński, położone we wsi Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, działki o łącznej powierzchni 0,5958 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą  SI1M/00124961/4.

1. Cena wywoławcza wynosi 231.728,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100)

2. Wymagane wadium w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 października 2023 roku na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 10 października 2023 roku o godzinie 12:00.

Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00.

Operat szacunkowy 

Regulamin konkursu ofert

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.