Nieruchomość garaż nr 3 od Syndyka - Al.Stanów Zjednoczonych

Nieruchomość garaż nr 3 od Syndyka - Al.Stanów Zjednoczonych

W postępowaniu upadłościowym Centrum Handlowego Wiatraczna sp. z o.o. w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 235/20 Syndyk masy upadłości sprzeda:

Udział w wysokości 77/137 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego o powierzchni 5066,96 m2 nr GARAŻ 3 położonego na kondygnacji -3,0 budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00485155/3, z którym to prawem własności związany jest udział w wysokości 506696/4698422 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00150388/8, za cenę nie niższą niż 817.000,00 zł (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy złotych) brutto.

1. Pisemne oferty należy składać do dnia 28 kwietnia 2023 roku na adres kancelarii Syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

2. Wymagane wadium w wysokości 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Przelewem na rachunek bankowy.

3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 5 maja 2023 roku, o godz. 13:00 w kancelarii Syndyka.

>>>> Regulamin konkursu ofert

>>>> Operat szacunkowy – Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72 GARAŻ 3

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.