Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Pasłęcka

Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Pasłęcka Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Pasłęcka Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Pasłęcka Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Pasłęcka

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XIX GUp 657/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

a) prawo własności lokalu mieszkalnego nr 81 o powierzchni 90,70 m2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Pasłęckiej 16C w Warszawie, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 8/18 w obrębie 4-01-14, w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, dla której Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00443893/1 – wraz z własnością lokalu każdoczesnemu właścicielowi przysługuje udział w wysokości 9070/541230 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku przy ul. Pasłęckiej 16C w Warszawie i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00351737/8 za cenę nie niższą 418.572,20 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 20/100),

b) udział w wysokości 191700/300 – pokaż numer telefonu – części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej drogi dojazdowe oznaczone jako działki ewidencyjne nr 8/15, 16, 28, 29, 31 z obrębu 4-01-14 Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy o łącznej powierzchni 6.725,00 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA3M/00342784/6 za cenę nie niższą niż 1.427,80 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia siedem złotych 80/100),

Tj. łączna minimalna cena 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2023 roku.

Wymagane wadium w wysokości 42.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 30 maja 2023 roku o godzinie 12:00.

Oglądanie lokalu odbędzie się dnia 19 maja 2023 roku, o godz. 9:30.

Załączniki:

>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

>>>Film

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.