Budynek biurowy od Syndyka - Rząska, k. Krakowa

Budynek biurowy od Syndyka - Rząska, k. Krakowa Budynek biurowy od Syndyka - Rząska, k. Krakowa Budynek biurowy od Syndyka - Rząska, k. Krakowa Budynek biurowy od Syndyka - Rząska, k. Krakowa Budynek biurowy od Syndyka - Rząska, k. Krakowa Budynek biurowy od Syndyka - Rząska, k. Krakowa Budynek biurowy od Syndyka - Rząska, k. Krakowa Budynek biurowy od Syndyka - Rząska, k. Krakowa Budynek biurowy od Syndyka - Rząska, k. Krakowa

W postępowaniu upadłościowym USS FPROP (8) sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt WA1M/GUp/13/2022) Syndyk podaje do wiadomości publicznej o prowadzonym przetargu na sprzedaż nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest:
prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym czterokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 9.969,6 m2, o nazwie Z1 położonej w miejscowości Rząska, gm. Zabierzów, pow. krakowskim, woj. małopolskim, stanowiącym działki ewidencyjne nr 13/5, 14/53 o pow. 10.915 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą pod numerem KR2K/00051976/1 za cenę nie niższą niż 19.455.778,30 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych),

ruchomości szczegółowo opisane w Załączniku nr 1, stanowiącego integralną część niniejszych warunków przetargu, za łączną cenę nie niższą niż 24.221,70 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 70/100) brutto.o.

Tj. łączna minimalna cena przedmiotu przetargu wynosi 19.480.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć złotych).

Pisemne oferty w języku polskim należy składać do dnia 26 maja 2023 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt WA1M/GUp/13/2022.

Wymagane wadium w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/00) przelewem na rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 30 maja 2023 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 120.

>>>Warunki przetargu

>>> Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.