Pakiet wierzytelności - SKOK NIKE

Pakiet wierzytelności - SKOK NIKE Pakiet wierzytelności - SKOK NIKE

W postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „NIKE” w upadłości prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 91/21

syndyk masy upadłości sprzeda:

pakiety wierzytelności które spłacane są regularnie bądź nieregularnie albo niespłacane, o wartości rekomendowanej wedle stanu na dzień 30 kwietnia 2023 r. 2.142.099,00 zł [słownie: dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100] oraz 2098 pozycji wierzytelności z tytułu zaległych opłat i prowizji wynikających z prowadzenia konta ROR o wartości rekomendowanej wedle stanu na dzień 30 kwietnia 2023 r. 1 zł ( słownie: jeden złoty).

oferentem może być wyłącznie:

  1. towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny;
  2. fundusz sekurytyzacyjny;
  3. bank lub inna instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
  4. bank spółdzielczy w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
  5. spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Cena minimalna sprzedaży: 2.142.000,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2024 roku.

Rozstrzygniecie konkursu ofert w dniu 14 czerwca 2024 roku o godz 12:00

>>>> SKOK NIKE Regulamin sprzedaży portfela wierzytelności

Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy w ogłoszeniu.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.