2/3 udziału w nieruchomościach gruntowych od Syndyka

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 324/22, Syndyk masy upadłości sprzeda:

Udział w wysokości 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewid. Nr 195/8, 218, 192/1, 195/6, 195/7, 197/2, 205, 214/1, 217/2, 219, 220 o łącznej powierzchni 8,7300 ha, położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Lubawka, w miejscowości Uniemyśl, dla której to nieruchomości księgę wieczystą o nr JG1K/00012411/0 prowadzi Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż 69.394,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote).

1. Cena wywoławcza: 69.394,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote)

2. Wymagane wadium w wysokości 7.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 18 maja 2023 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 maja 2023 r.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.