1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Siedlce

1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Siedlce 1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Siedlce 1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Siedlce 1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Siedlce 1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Siedlce 1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Siedlce 1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Siedlce 1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Siedlce 1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Siedlce 1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Siedlce 1/8 udziału w nieruchomości od Syndyka - Siedlce

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. XIX GUp 786/21, Syndyk masy upadłości sprzeda:

1) udział w wysokości 1/8 w części prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 105 o pow. 0,1002 ha, położonej w Siedlcach przy ul. Stefana Żeromskiego 6, dla której to Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/00012396/9.

1. Łączna cena wywoławcza: 26.580,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

2. Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 9 października 2023 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 października 2023 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

>>>Operat szacunkowy 

>>>Regulamin konkursu ofert

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.