1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka - Serock

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. XIX GUp 765/21, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości ¼ części w prawie własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 24/21 obręb 01 o powierzchni 1.125 m2, położonej przy ul. Moczydło 9B w Serocku, w gminie Serock, powiecie legionowskim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00038046/2

1. Łączna cena wywoławcza: 81.203,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzy złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 9.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 25 sierpnia 2023 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

5. Syndyk informuje, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 766/21 prowadzona jest sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności ww. nieruchomości.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.