1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka- Retniowiec

1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka- Retniowiec 1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka- Retniowiec 1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka- Retniowiec 1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka- Retniowiec 1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka- Retniowiec 1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka- Retniowiec 1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka- Retniowiec 1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka- Retniowiec

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/356/2023, syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 129/2, z obrębu Retniowiec we wsi Retniowiec, o powierzchni 1788 m2, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1B/00045891/2.

1. Cena wywoławcza wynosi 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100).

2. Wymagane wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2023 roku na adres kancelarii Syndyka

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.