1/3 udziału w nieruchomości zabudowanej - Otwock, ul. Dębowa

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1367/21 syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/3 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działki ewid. nr 20/3 oraz 20/4 o łącznej powierzchni 2.155 m2, położonej w Otwocku przy ul. Dębowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00062019/4.

1. Cena wywoławcza wynosi 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 30 lipca 2024 roku.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 1 sierpnia 2024 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

Syndyk informuje, iż pozostali współwłaściciele wyrazili chęć sprzedaży swoich udziałów w przedmiotowej nieruchomości.

 

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.