1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 35

1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 35 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 35 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 35 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 35 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 35 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 35 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 35 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 35 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 35 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 35

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 310/21 Syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami warsztatowymi z zapleczem – działka ewidencyjna nr 18 z obrębu nr 8-05-01 w Warszawie, przy ul. Warszawskiej 35, na terenie dzielnicy Wesoła, wielkość działki nr 18 -1270 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą WA6M/00363483/0

1. Cena wywoławcza wynosi 439.500,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

2. Wymagane wadium w wysokości 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 października 2023 roku na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 10 października 2023 roku o godzinie 11:30.

Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00.

Operat szacunkowy 

Regulamin konkursu ofert

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.