1/2 udziału w lokalu od syndyka - Wawelberga, Warszawa

1/2 udziału w lokalu od syndyka - Wawelberga, Warszawa

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA2M/GUp-s/329/2022 syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 207, o pow. 54,50 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Wawelberga 3 w Warszawie, dzielnica Wola, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA4M/00384094/5 za cenę nie niższą 287.467,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2023 roku.

Wymagane wadium w wysokości 29.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 13 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00.

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.