1/2 udział w lokalu od syndyka - Złota, Warszawa

1/2 udział w lokalu od syndyka - Złota, Warszawa

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 1122/19 syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości ½ części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Złotej 6 w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, na gruncie oznaczonym jako działka ewidencyjna 35 w obrębie 5-03-10, o powierzchni użytkowej 26,96 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA4M/00235346/8 – wraz z ww. prawem własności każdoczesnemu właścicielowi lokalu mieszkalnego przysługuje udział w wysokości 96/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzeń położonych na gruncie, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze WA4M/00041325/8 za cenę nie niższą 227.500,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) netto.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2023 roku.

Wymagane wadium w wysokości 23.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 16 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00.

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

 

 

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.